Clicky

Algemene voorwaarden en cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 'Basisaccount' (ook wel "Account"): de gratis accountsvorm van Hulp.nl waarmee een Hulpzoekende en/of Hulpaanbieder op de Website kan zoeken naar respectievelijk Hulpaanbieders en Hulpzoekenden en zich kan inschrijven voor een al dan niet gepersonaliseerde matchmail met het nieuwste aanbod. Hulpzoekenden kunnen met een basisaccount reageren op profielen van gebruikers;
1.2 'Hulp.nl': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vacatures.nl B.V., gezeteld te Rotterdam (KvK-nummer 57817529; BTW nummer NL852749429B01);
1.3 'Hulpaanbieder': natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer diensten aanbiedt en die Hulpzoekenden al dan niet via de Website op de hoogte brengt van zijn of haar aanbod; en die zich op de Website inschrijft met een Basisaccount;
1.4 'Hulpzoekende' (ook wel ‘Hulpvrager’): natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer diensten vraagt en die Hulpaanbieders al dan niet via de Website op de hoogte brengt van zijn of haar hulpvraag; en die zich op de Website inschrijft met een Basisaccount;
1.5 'Materiaal': door of namens gebruikers aangeleverde informatie over hun hulpvraag en/of hulpaanbod;
1.6 'Misbruik': (a) Het toepassen van abnormale activiteiten of methodieken voor spam of commercieel gewin;
(b) Het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;
(c) Diefstal, schade, smaad, of enig andere vorm van misbruik die wettelijk niet is toegestaan, naar aanleiding of ten gevolge van het gebruik van of contact via Hulp.nl.
1.7 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Gebruikers - via het contactformulier op de Website;
1.8 'Website': de website Hulp.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw Basisaccount. Voordat je een Basisaccount aanmaakt zal Hulp.nl melding maken van de op dat moment van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden. Je dient akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden als je een Basisaccount wilt aanmaken. We raden je aan om deze voorwaarden voordat je ermee akkoord gaat eerst goed door te lezen.

Artikel 3 Functie van het Platform en Hulp.nl

3.1 Hulp.nl biedt op de Website een platform waar Hulpzoekenden en Hulpaanbieders zich via een profiel of oproep kunnen aanbieden en waar zij (i) naar elkaars oproepen en profielen kunnen zoeken en (ii) een profiel of oproep aan kunnen maken van de hulp die zij bieden of zoeken;
3.2 Hulp.nl heeft louter een 'prikbordfunctie' en heeft verder geen betrokkenheid en/of bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Hulpzoekenden en Hulpaanbieders
3.3 De profielen en oproepen op Hulp.nl worden geplaatst door of namens Hulpaanbieders en Hulpzoekenden. Hulp.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan niet garanderen dat de aangeboden of gevraagde hulp ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een oproep en/of profiel tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via het contactformulier op onze website of via info@hulp.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Hulpaanbieder of Hulpzoekende om dit verder te onderzoeken;
3.4 Hulp.nl is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en zzp'ers. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Hulp.nl worden gebruikers die Hulp.nl inzetten namens een organisatie en/of bedrijven met meer dan 1 medewerker voor zakelijke doeleinden en/of gebruiken voor het versturen van commerciële e-mails en berichten zonder opgave van reden geblokkeerd;
3.5 Hulp.nl hanteert een fair use policy op het aantal berichten dat een gebruiker kan versturen. Bij onredelijk, oneigenlijk dan wel excessief gebruik zal Hulp.nl de gebruiker informeren en sommeren het gebruik aan te passen. Hulp.nl behoudt zich het recht voor om het account van de gebruiker in deze gevallen te blokkeren, danwel te verwijderen.

Artikel 4 Kosten

Het gebruik van de website is gratis.

Artikel 5 Wet- en regelgeving

5.1 Hulpzoekende en Hulpaanbieder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
5.2. Gebruikers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd alvorens zij een profiel of oproep aanmaken. Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker de leeftijdsgrens van 18 jaar te hebben bereikt, dan wel toestemming te hebben van een ouder of voogd.

Artikel 6 Misbruik

6.1 Bij Misbruik door een Hulpzoekende en Hulpaanbieder kan Hulp.nl diens Account direct en zonder hem/haar te informeren met onmiddellijke ingang beëindigen en tijdelijk, danwel permanent opschorten van gebruik van de Website;
6.2 Hulp.nl is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Hulpzoekende en Hulpaanbieder in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Hulp.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Hulpzoekende en Hulpaanbieder te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Hulpzoekende of Hulpaanbieder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Op het moment dat een Hulpzoekende of Hulpaanbieder - om welke reden dan ook - schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website Hulp.nl, kan Hulp.nl in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Hulpzoekende of Hulpaanbieder geleden schade.
7.2 Hulp.nl's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

Artikel 8 Materiaal

8.1 Foto's die je in je account uploadt moeten van jezelf zijn, waarop je gezicht goed zichtbaar is. De foto dient redelijk recent te zijn zodat je goed te herkennen bent;
8.2 Foto's die je uploadt mogen niet van dieren, objecten of merkrechten zijn of grotendeels uit loze ruimte bestaan. Ook mogen foto's geen (contact)gegevens bevatten zoals e-mail- of webadressen of telefoonnummers;
8.3 Materiaal dat je uploadt mag ten strengste niet aanstootgevend, beledigend of pornografisch van aard zijn op welke manier dan ook;
8.4 Materiaal dat je uploadt mag door Hulp.nl op de gehele Website gebruikt worden, maar uitsluitend met het doel waarvoor het bedoeld is; Hulpzoekenden matchen met Hulpaanbieders en andersom. Hulp.nl gebruikt Materiaal niet voor andere doeleinden, zoals marketing.
8.5 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming vooraf wat voor Materiaal (in het speciaal hulpoproepen en hulpprofielen) dan ook van de Website te kopiëren, verspreiden of op andere wijze te exploiteren.

Artikel 9 Verzoeken/toestemming

9.1 Als je na het afsluiten van het Account een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;
9.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Hulp.nl wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;
9.3 Een door Hulp.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Hulp.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het Basisaccount is het Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 24 mei 2018.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 10 juli 2017.

Privacybeleid

Hulp.nl is een platform waar Hulpzoekenden en Hulpaanbieders aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat Hulp.nl (persoons)gegevens verwerkt, zowel van Hulpzoekers en Hulpaanbieders. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Hulp.nl omgaat met deze privacygevoelige informatie en met welk doel we de gegevens bewaren.

1. Toepasselijkheid

Hulp.nl is een product van Vacatures.nl B.V. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van Vacatures.nl B.V., kantoorhoudende te Rotterdam, aan de Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, email: info@hulp.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer je diensten afneemt van Hulp.nl (al dan niet elektronisch, bijvoorbeeld via internet) of contact opneemt met Hulp.nl, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens vragen we altijd je expliciete toestemming.

Hulp.nl is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Hulp.nl verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Voor het gebruiken van diensten en functionaliteiten op Hulp.nl is het noodzakelijk dat we gegevens van je verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account, het plaatsen van oproepen en wanneer je ons een bericht stuurt via het contactformulier. Afhankelijk van de functionaliteit of dienst die je gebruikt, kunnen we je om de volgende gegevens vragen:

 • Voornaam
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Zoekprofiel (wat voor werk/hulp zoek je, binnen welke straal, op welke dagen)
 • E-mailadres
 • Opleidingsniveau
 • Foto
 • Geslacht
 • Moedertaal en andere talen die je spreekt
 • Een profielbeschrijving die je over jezelf maakt
 • Wachtwoord voor je account

We vragen altijd om je expliciete toestemming deze gegevens te verwerken. Je hebt altijd zelf de keuze om persoonsgegevens wel of niet te verstrekken. Echter is de verwerking van sommige persoonsgegevens noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van Hulp.nl. Het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over geslacht, moedertaal en profielfoto’s is altijd optioneel.

2.1 Automatische verwerking van gegevens

Naast (persoons)gegevens die je actief aan ons verstrekt, worden er ook automatisch een aantal gegevens verzameld als je de website gebruikt, zoals het IP-adres waarmee je de website bezoekt en gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de website beter op je wensen en behoeften afstemmen.

3. Waarom verwerkt Hulp.nl (persoons)gegevens?

Hulp.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden. Dat wil zeggen: om onze diensten mogelijk te maken en voor het koppelen van Hulpzoekers aan Hulpaanbieders en andersom. Concreet betekent dit dat we gegevens verwerken om:

 • overeenkomsten met betrekking tot de door Hulp.nl te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
 • je account bij Hulp.nl te beheren;
 • je gerichte profielen van Hulpaanbieders en/of oproepen van Hulpzoekenden te tonen;
 • je in staat te stellen direct contact te kunnen opnemen met andere gebruikers van Hulp.nl;
 • je op te hoogte te houden van de diensten van Hulp.nl en de uit onze dienstverlening aan Gebruiker voortvloeiende relaties te beheren;
 • je een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen over veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.
 • te voldoen aan de op Hulp.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Je garandeert dat de aan Hulp.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

De gebruikersgegevens die automatisch worden opgeslagen bij gebruik van de website worden door Hulp.nl verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratieve doeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Hulp.nl.

4. Inzien, aanpassen en opvragen van je gegevens

Je kunt op elk moment je gegevens wijzigen en vragen om inzicht in de gegevens die Hulp.nl van je bewaart. Je kunt de gegevens ook schriftelijk opvragen. Om misbruik te voorkomen, vragen we je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na een verzoek hierom verstrekt Hulp.nl je alle gegevens in een overzichtelijk document. Dit gebeurt binnen 30 dagen.

Je kunt Hulp.nl altijd vragen je gegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Hulp.nl zal binnen 30 dagen op je verzoek reageren. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen via je persoonlijke account.

5. Gegevens verwijderen

Je kunt Hulp.nl op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je een account aangemaakt op de website, dan kun je dit ook zelf doen. Hulp.nl wist je gegevens binnen 30 dagen na het verzoek.

6. Hoe lang bewaart Hulp.nl gegevens?

Hulp.nl bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de website en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we aan je leveren en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gegevens te bewaren, voorkomen we bijvoorbeeld dat gebruikers een account opnieuw moeten instellen en/of gegevens opnieuw moeten invoeren mochten zij na een tijdje weer hulp of werk willen zoeken.

Heb je gegevens doorgegeven voor het aanmaken van een account of match mail en maak je hier gedurende langere tijd geen gebruik van, dan zal Hulp.nl je een e-mail sturen om te vragen of je gebruik wilt blijven maken van deze dienst(en). Als je niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwen we je account of mailalert als inactief en zullen we je gegevens verwijderen.

7. Beveiliging van gegevens

Hulp.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen

Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving waar je alleen toegang tot krijgt met een persoonlijk wachtwoord. Voor beveiliging van gegevens maken we onder andere gebruik van firewalls en encryptie.

8. Verwerking van gegevens door derde partijen

Hulp.nl maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:

 • het verzenden van mailings;
 • hosting;
 • het verzamelen van statistieken;
 • klantenservicedoeleinden;
 • het verzamelen van reviews;
 • het verbeteren van de website.

Met deze verwerkende partijen heeft Hulp.nl verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Hulp.nl wijst je erop dat gegevens die je zelf openbaar maakt (zoals je profiel) toegankelijk zijn voor derden. Deze gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Hulp.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe deze sites met je gegevens omgaan.

9. Websites van derden

Indien je via de website Hulp.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Hulp.nl maakt bijvoorbeeld gebruik van Facebook-toepassingen, waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Hulp.nl (waaronder persoonsgegevens, huidige locatie en informatie over vrienden). Zie ook paragraaf 12 over het gebruik van social media.

10. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van jou verstrekt Hulp.nl geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren.

Hulp.nl kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Hulp.nl uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

11. Fusies, overnames of andersoortige veranderingen

Mocht er in de toekomst sprake zijn van een fusie, overname, reorganisatie of andersoortige verandering in eigendom of zeggenschap van Hulp.nl, dan behouden we ons het recht voor verzamelde persoonsgegevens door te geven aan entiteiten die voortvloeien uit deze verandering(en). Dit gebeurt volgens de bepalingen in dit privacybeleid en volgens de geldende wet- en regelgeving.

12. Gebruik van social media

Hulp.nl is actief op social media, zoals Facebook. Als je je op de een of andere manier linkt aan ons via deze kanalen, bijvoorbeeld door ons te ‘liken’, een bericht te delen of iets op onze tijdlijn te plaatsen, dan ontvangen we mogelijk gegevens van je, zoals je gebruikersnaam, woonplaats en e-mailadres. Dit is afhankelijk van wat je hebt ingevuld op je profiel en je privacy-instellingen. We slaan deze gegevens niet op in onze systemen.

Voor het gebruik van social mediakanalen gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website. We adviseren je dan ook om altijd op de website zelf de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen. Deze kunnen anders zijn dan die van Vacatures.nl.

13. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over je worden opgeslagen, zoals de websites die je bezoekt en ander surfgedrag. Bekijk voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

14. Vragen

Heb je vragen of klachten over dit privacybeleid of de wijze waarop Hulp.nl persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

Per mail:
info@hulp.nl

Per post:
Vacatures.nl B.V.
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Aanpassing privacybeleid

Hulp.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. We raden je daarom aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Hulp.nl (persoons)gegevens verwerkt. Dit gebeurt te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving.

Cookiebeleid

1. Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Hulp.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden.

Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.

2. Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?'

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de computer (of andere apparatuur waarmee men toegang heeft tot internet) van de gebruiker worden geplaatst om gegevens te onthouden die voor de gebruiker van toepassing zijn en die het gebruik van de website gemakkelijker maken voor de gebruiker.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of 'clear GIF's' genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die onder meer cookies kunnen plaatsen en lezen. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina's of diensten, om deze zo nodig te verbeteren. Daarnaast kan de inhoud van de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Hulp.nl maakt gebruik van zowel permanente cookies als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Hulp.nl zonder dat deze opnieuw hoeft in te loggen. Een sessiecookie is slechts actief gedurende de sessie van de bezoeker (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

4. Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

Authenticatie

Zodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Beveiliging

Wij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te detecteren.

Voorkeuren

Door middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je deze gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website opnieuw bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van een oproep en/of profiel.

Functioneren van de website

Onze website gebruikt onder meer cookies voor:

 • Het onthouden van je zoekopdrachten;
 • Het onthouden van profielen / oproepen die je hebt bekeken;
 • Het onthouden van informatie die je bijvoorbeeld invult bij het plaatsen van een oproep/profiel en tijdens het reageren op een oproep/profiel, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de zoekinstellingen (sorteermogelijkheden), locatie, etc.;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het creëren van contactmogelijkheden via de website.

5. Prestaties, statistieken en onderzoek

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, namelijk NewRelic, Clicky, Google Analytics, HotJar en AddThis.

Van de informatie die wij zo verzamelen stellen wij statistieken op. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoeker.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • Het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar oproepen/profielen;
 • Het gemiddeld aantal bekeken oproepen/profielen per sessie;
 • De tijd die nodig is om de website te laden;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website;
 • Het bieden van de mogelijkheid om content op de website via social media te delen.

Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)

Google Tag Manager (_gtm)

Clicky (_jsuid, _eventqueue, _custom_data_[key], _referrer_og, _utm_og, _first_pageview, heatmaps_g2g_[site_id], unpoco_[site_id], no_tracky_[site_id], clicky_olark)

HotJar (_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys)

NewRelic (JSESSIONID)

AddThis (uit, loc, dt, di, uid, psc, uvc)

6. Social media

De content (oproepen en profielen) die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van 'social media cookies' van de betreffende partijen (zoals Facebook en Twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat je de content wilt delen.

Voor de cookies die Facebook, Google+ en Twitter plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover geven op hun eigen websites.

7. Marketing

Hulp.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google of Facebook op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

 • Om relevante profielen en daaraan gerelateerde oproepen te tonen op Hulp.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds hetzelfde profiel of dezelfde oproep krijgt te zien (DoubleClick).

Double Click / Google Adsense (__gads, _drt_, id)

Facebook (fbm_458739607540635)

8. Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde 'embedded' elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

9. Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Hulp.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

10. Veranderingen in het cookiebeleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november 2016. De contactgegevens van Hulp.nl kun je ook vinden via de pagina 'Contact' en onderaan het contactformulier op de website.