Clicky

Algemene voorwaarden en cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 'Basisaccount' (ook wel "Account"): de gratis accountsvorm van Hulp.nl waarmee een Hulpzoekende en/of Hulpaanbieder op de Website kan zoeken naar respectievelijk Hulpaanbieders en Hulpzoekenden en zich kan inschrijven voor een al dan niet gepersonaliseerde matchmail met het nieuwste aanbod. Hulpzoekenden kunnen met een basisaccount reageren op profielen van gebruikers;
1.2 'Hulp.nl': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vacatures.nl B.V., gezeteld te Rotterdam (KvK-nummer 57817529; BTW nummer NL852749429B01);
1.3 'Hulpaanbieder': natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer diensten aanbiedt en die Hulpzoekenden al dan niet via de Website op de hoogte brengt van zijn of haar aanbod; en die zich op de Website inschrijft met een Basisaccount;
1.4 'Hulpzoekende' (ook wel ‘Hulpvrager’): natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer diensten vraagt en die Hulpaanbieders al dan niet via de Website op de hoogte brengt van zijn of haar hulpvraag; en die zich op de Website inschrijft met een Basisaccount;
1.5 'Materiaal': door of namens gebruikers aangeleverde informatie over hun hulpvraag en/of hulpaanbod;
1.6 'Misbruik': (a) Het toepassen van abnormale activiteiten of methodieken voor spam of commercieel gewin;
(b) Het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;
(c) Diefstal, schade, smaad, of enig andere vorm van misbruik die wettelijk niet is toegestaan, naar aanleiding of ten gevolge van het gebruik van of contact via Hulp.nl.
1.7 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Gebruikers - via het contactformulier op de Website;
1.8 'Website': de website Hulp.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw Basisaccount. Voordat je een Basisaccount aanmaakt zal Hulp.nl melding maken van de op dat moment van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Je dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden als je een Basisaccount wilt aanmaken. We raden je aan om deze voorwaarden voordat je ermee akkoord gaat eerst goed door te lezen.

Artikel 3 Functie van het Platform en Hulp.nl

3.1 Hulp.nl biedt op de Website een platform waar Hulpzoekenden en Hulpaanbieders zich via een profiel of oproep kunnen aanbieden en waar zij (i) naar elkaars oproepen en profielen kunnen zoeken en (ii) een profiel of oproep aan kunnen maken van de hulp die zij bieden of zoeken;
3.2 Hulp.nl heeft louter een 'prikbord functie' en heeft verder geen betrokkenheid en/of bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Hulpzoekenden en Hulpaanbieders;
3.3 De profielen en oproepen op Hulp.nl worden geplaatst door of namens Hulpaanbieders en Hulpzoekenden. Hulp.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan niet garanderen dat de aangeboden of gevraagde hulp ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een oproep en/of profiel tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via het contactformulier op onze website of via info@hulp.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Hulpaanbieder of Hulpzoekende om dit verder te onderzoeken;
3.4 Hulp.nl is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en zzp'ers. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Hulp.nl worden gebruikers die Hulp.nl inzetten namens een organisatie en/of bedrijven met meer dan 1 medewerker voor zakelijke doeleinden en/of gebruiken voor het versturen van commerciële e-mails en berichten zonder opgave van reden geblokkeerd;
3.5 Hulp.nl hanteert een fair use policy op het aantal berichten dat een gebruiker kan versturen. Bij onredelijk, oneigenlijk dan wel excessief gebruik zal Hulp.nl de gebruiker informeren en sommeren het gebruik aan te passen. Hulp.nl behoudt zich het recht voor om het account van de gebruiker in deze gevallen te blokkeren, danwel te verwijderen.

Artikel 4 Kosten

Het gebruik van de website is gratis.

Artikel 5 Wet- en regelgeving

5.1 Hulpzoekende en Hulpaanbieder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
5.2. Gebruikers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd alvorens zij een profiel of oproep aanmaken. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker de leeftijdsgrens van 18 jaar te hebben bereikt, dan wel toestemming te hebben van een ouder of voogd.

Artikel 6 Misbruik

6.1 Bij Misbruik door een Hulpzoekende en Hulpaanbieder kan Hulp.nl diens Account direct en zonder hem/haar te informeren met onmiddellijke ingang beëindigen en tijdelijk, danwel permanent opschorten van gebruik van de Website;
6.2 Hulp.nl is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Hulpzoekende en Hulpaanbieder in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Hulp.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Hulpzoekende en Hulpaanbieder te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Hulpzoekende of Hulpaanbieder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Op het moment dat een Hulpzoekende of Hulpaanbieder - om welke reden dan ook - schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website Hulp.nl, kan Hulp.nl in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Hulpzoekende of Hulpaanbieder geleden schade.

Artikel 8 Materiaal

8.1 Foto's die je in je account uploadt moeten van jezelf zijn, waarop je gezicht goed zichtbaar is. De foto dient redelijk recent te zijn zodat je goed te herkennen bent;
8.2 Foto's die je uploadt mogen niet van dieren, objecten of merkrechten zijn of grotendeels uit loze ruimte bestaan. Ook mogen foto's geen (contact)gegevens bevatten zoals e-mail- of webadressen of telefoonnummers;
8.3 Materiaal dat je uploadt mag ten strengste niet aanstootgevend, beledigend of pornografisch van aard zijn op welke manier dan ook;
8.4 Materiaal dat je uploadt mag door Hulp.nl over de gehele Website gebruikt worden;
8.5 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming vooraf wat voor Materiaal (in het speciaal hulpoproepen en hulpprofielen) dan ook van de Website te kopiëren, verspreiden of op andere wijze te exploiteren.

Artikel 9 Verzoeken/toestemming

9.1 Als je na het afsluiten van het Account een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;
9.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Hulp.nl wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;
9.3 Een door Hulp.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Hulp.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het Basisaccount is zijn het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 10 juli 2017.

Privacybeleid

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van Vacatures.nl B.V., kantoorhoudende te Rotterdam, aan de Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, email: info@hulp.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer je diensten afneemt van Hulp.nl (al dan niet elektronisch, bijvoorbeeld via internet) of contact opneemt met Hulp.nl, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Hulp.nl is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Hulp.nl verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden door Hulp.nl verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratieve doeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Hulp.nl.

Hulp.nl verwerkt persoonsgegevens van jou om:

 • Overeenkomsten met betrekking tot de door Hulp.nl te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
 • Jouw account bij Hulp.nl te beheren;
 • Jou gerichte profielen van Hulpaanbieders en/of oproepen van Hulpzoekenden te tonen;
 • Jou in staat te stellen direct contact te hebben met andere gebruikers van Hulp.nl;
 • Jou op te hoogte te houden van de diensten van Hulp.nl en de uit onze dienstverlening aan Gebruiker voortvloeiende relaties te beheren;
 • Jou een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Jouw hulpvraag en/of zoekvraag te delen op social media-kanalen van Hulp.nl en/of op externe vacaturesites;
 • Te voldoen aan de op Hulp.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jouw persoonsgegevens kunnen voor de eerder genoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Hulp.nl.

Bij gebruikmaking van onze diensten langs elektronische weg, is het mogelijk dat automatisch voor jou een Basisaccount wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door Gebruiker reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van een eerder bezoek. Je kunt desgewenst zelf een account aanmaken.

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of Hulp.nl een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je garandeert dat de aan Hulp.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

3. Externe dienstverleners en andere websites

Indien je via de website Hulp.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Voorbeeld: Hulp.nl maakt gebruik van Facebook-toepassingen (waaronder de mogelijkheid om pagina's of berichten 'leuk te vinden'), waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Hulp.nl (waaronder persoonsgegevens, huidige locatie en informatie over vrienden). Voor de verdere toelichting, zie de privacyvoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/policy.

4. Beveiliging gegevens

Hulp.nl draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Hulp.nl, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is.

Hulp.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Hulp.nl zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving.

Hulp.nl's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

5. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van jou verstrekt Hulp.nl geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

 • Hulp.nl kan persoonsgegevens van jou verstrekken aan partijen die Hulp.nl inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld zorgverleners of klusbedrijven). Hulp.nl zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken ten behoeve van specifieke diensten waarvan je gebruik wilt maken (zoals hulp bij het vinden van specialistische zorg of aannemer). Indien je aangeeft van dergelijke diensten gebruik te willen maken en Hulp.nl hiermee toestaat om gegevens aan derden te verstrekken, dan is Hulp.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.
 • Hulp.nl kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Hulp.nl uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

6. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een account bij Hulp.nl hebt, kan je, op schriftelijk verzoek, je persoonsgegevens inzien. Indien het door Hulp.nl verstrekte overzicht naar jouw mening onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Hulp.nl op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over de diensten van Hulp.nl.

7. Aanpassen privacybeleid

Hulp.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2017. De contactgegevens van Hulp.nl zijn ook te vinden via de pagina 'Contact' op de website.

Cookiebeleid

1. Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Hulp.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden.

Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.

2. Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?'

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de computer (of andere apparatuur waarmee men toegang heeft tot internet) van de gebruiker worden geplaatst om gegevens te onthouden die voor de gebruiker van toepassing zijn en die het gebruik van de website gemakkelijker maken voor de gebruiker.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of 'clear GIF's' genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die onder meer cookies kunnen plaatsen en lezen. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina's of diensten, om deze zo nodig te verbeteren. Daarnaast kan de inhoud van de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Hulp.nl maakt gebruik van zowel permanente cookies als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Hulp.nl zonder dat deze opnieuw hoeft in te loggen. Een sessiecookie is slechts actief gedurende de sessie van de bezoeker (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

4. Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

Authenticatie

Zodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Beveiliging

Wij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te detecteren.

Voorkeuren

Door middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je deze gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website opnieuw bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van een oproep en/of profiel.

Functioneren van de website

Onze website gebruikt onder meer cookies voor:

 • Het onthouden van je zoekopdrachten;
 • Het onthouden van profielen / oproepen die je hebt bekeken;
 • Het onthouden van informatie die je bijvoorbeeld invult bij het plaatsen van een oproep/profiel en tijdens het reageren op een oproep/profiel, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de zoekinstellingen (sorteermogelijkheden), locatie, etc.;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het creëren van contactmogelijkheden via de website.

5. Prestaties, statistieken en onderzoek

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, namelijk NewRelic, Clicky, Google Analytics, HotJar en AddThis.

Van de informatie die wij zo verzamelen stellen wij statistieken op. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoeker.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • Het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar oproepen/profielen;
 • Het gemiddeld aantal bekeken oproepen/profielen per sessie;
 • De tijd die nodig is om de website te laden;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website;
 • Het bieden van de mogelijkheid om content op de website via social media te delen.

Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)

Google Tag Manager (_gtm)

Clicky (_jsuid, _eventqueue, _custom_data_[key], _referrer_og, _utm_og, _first_pageview, heatmaps_g2g_[site_id], unpoco_[site_id], no_tracky_[site_id], clicky_olark)

HotJar (_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys)

NewRelic (JSESSIONID)

AddThis (uit, loc, dt, di, uid, psc, uvc)

6. Social media

De content (oproepen en profielen) die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van 'social media cookies' van de betreffende partijen (zoals Facebook en Twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat je de content wilt delen.

Voor de cookies die Facebook, Google+ en Twitter plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover geven op hun eigen websites.

7. Marketing

Hulp.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google of Facebook op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

 • Om relevante profielen en daaraan gerelateerde oproepen te tonen op Hulp.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds hetzelfde profiel of dezelfde oproep krijgt te zien (DoubleClick).

Double Click / Google Adsense (__gads, _drt_, id)

Facebook (fbm_458739607540635)

8. Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde 'embedded' elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

9. Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Hulp.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

10. Veranderingen in het cookiebeleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november 2016. De contactgegevens van Hulp.nl kun je ook vinden via de pagina 'Contact' en onderaan het contactformulier op de website.