Clicky

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een lijst met alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Ook gastouders zijn in de lijst opgenomen. Het doel van de lijst is ervoor zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang goed is. Ouders weten zo zeker dat hun kinderen worden opgevangen in een omgeving die gezond en veilig is. De lijst wordt opgesteld door gemeentes.

Controle LRKP

Een opvangvoorziening, peuterspeelzaal of gastouder wordt pas in het LRKP opgenomen als de voorziening voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Daarnaast moet een opvang beschikken over een positieve beschikking van de gemeente. Met een positieve beschikking keurt de gemeente de kinderopvangvoorziening goed. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert hiervoor jaarlijks of een opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld. De GGD adviseert vervolgens de gemeente. Gemeenten leggen op hun beurt weer jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de inspectie over de controles op de kwaliteit van peuterspeelzalen en opvangcentra.

Als de GGD een opvangvoorziening na een inspectie niet goedkeurt, wordt er door de gemeente een handhavingsbeleid toegepast. De gastouder of het kinderverblijf krijgt dan de tijd om binnen een gestelde termijn wel aan alle eisen te voldoen. Na die termijn volgt er een tweede inspectie. Wordt de opvang dan opnieuw niet goedgekeurd, dan wordt de opvang niet opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Goedgekeurde opvangvoorzieningen ontvangen van de gemeente een registratienummer. Het registratienummer en het inspectierapport van alle opvangvoorzieningen zijn door iedereen in te zien.

Eisen van LRKP

De GGD ziet bij een inspectie toe op een verantwoorde en veilige opvang voor kinderen. De kwaliteitseisen kunnen voor gastouders en kinderopvanglocaties wat verschillen, maar gaan over het algemeen over:

  • Het pedagogisch beleid
  • Het aantal begeleiders en het aantal kinderen dat wordt opgevangen
  • De opvanglocatie en de inrichting daarvan
  • De garantie van veiligheid en gezondheid
  • De mate waarop ouders bij de opvang worden betrokken
  • Opleiding en ervaring van begeleiders
  • Administratie en contracten

Geldzaken

Ouders die besluiten hun kind naar een kinderopvang te brengen, hebben in sommige gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Hiervan kunnen zij alleen gebruik maken wanneer de opvangvoorziening geregistreerd staat in het LRKP. Het gaat hierbij alleen om dagopvang of buitenschoolse opvang.

Iedere opvang in het LRKP heeft een uniek registratienummer die ouders aan de belasting moeten doorgeven bij het aanvragen van de toeslag. Gastouders hebben een registratienummer voor iedere locatie waar zij oppassen.

Ben of zoek jij een oppas?

Op Hulp.nl vind je eenvoudig werk of hulp.

Start met zoeken